Mikä on Geopark?

Geologia on luontomatkailun nouseva trendi. Geoparkit ovat kansainvälisesti erittäin suosittuja matkailun toimintamalleja.

Geoparkien tavoitteena on alueiden kestävä taloudellinen kehittäminen luontomatkailun avulla. Matkailullisen vetovoiman näkökulmasta UNESCO Global Geoparkit ovat rinnastettavissa kansallispuistoihin ja UNESCOn maailmanperintökohteisiin. UNESCO Global Geopark status ei tuo alueelle uusia suojelumääräyksiä.

Geologiset sisällöt mahdollistavat myös alueen yrityksille uutta liiketoimintaa.

UNESCO Global Geopark -status kertoo matkailijoille laadukkaista paikallistuotteista eri puolilla maailmaa.

Geopark on paikallisuuden arvostusta

Geoparkin yksi tavoite on lisätä alueen asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja arvostusta avaamalla alueen geologista perintöä ja tuomalla se osaksi paikallisyhteisöjen elämää. Koulut sekä muut oppilaitokset ja yhteisöt voivat hyödyntää geoparkin sisältöjä opetuksessa monin tavoin. Tavoitteena on lisätä geopark-alueen arvostusta sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

Geopark on kansainvälistä yhteistyötä

Jokainen UNESCO Global Geopark on osa kansainvälistä Geopark-verkostoa. Verkoston kautta geopark-alueen geologinen perintö ja paikalliset palvelut saavat kansainvälisen näkyvyyden.

Uudet kehittämisideat leviävät verkoston kautta ja kansainvälinen toiminta vaikkapa yhteisissä hankkeissa on mahdollista.

Geopark tukee alueen matkailua, yritystoimintaa, kansainvälisyyttä, opetusta ja tutkimusta korostamalla geologisia ja kulttuurisia erityispiirteitä ja huolehtimalla kestävästä toimintatavasta ympäristön säilymiseksi.

UNESCO GLOBAL Geopark -STATUKSEN hakeminen

UNESCO Global Geopark -statusta haetaan UNESCOlta, joka päättää vuosittain uuden alueen hyväksymisestä geoparkiksi. Saimaa Geopark lähetti hakemuksen UNESCOlle syksyllä 2017.

UNESCO global geopark ja Kansainväliset verkostot EGN ja GGN

Euroopan Geopark-verkosto EGN perustettiin vuonna 2000. Verkoston päätavoite on auttaa sen jäseniä luomaan kestävää alueellista kehitystä alueiden geologista perintöä hyödyntävän geoturismin avulla. Lue lisää Euroopan Geopark-verkostosta tästä (englanniksi)

Euroopan geoparkit kuuluvat myös maailmanlaajuisen Global Geoparks -yhteistyöverkostoon. Tämäkin verkosto toimii UNESCOn alaisuudessa. Lue lisää Global Geopark -verkostosta tästä (englanniksi)

UNESCO Global Geoparkeihin kuuluu 169 kohdetta 44 maasta. Suomesta UGGp-statuksen ovat saaneet Saimaa Geopark, Rokua Geopark sekä Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark. Listan kaikista UNESCO Global Geoparkeista löydät tästä (englanniksi)

UNESCO Global Geopark logo.