KESTÄVÄN MATKAILUN PERIAATTEET

Yhtenä Saimaa Geoparkin keskeisistä tehtävistä on vaalia alueen ainutlaatuista geologiaa, luontoa ja kulttuuria. Myös kansainvälisen geopark-verkoston tehtävänä on kestävän matkailun edistäminen. Verkoston jäsenyyttä hakenut ja sen saanut Saimaa Geopark, kuten kaikki Unesco Global Geoparkit, on sitoutunut huolehtimaan, että matkailua kehitetään sen alueella kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Maailman matkailujärjestön mukaan kestävä matkailu on ”Matkailua, jossa otetaan täysimääräisesti huomioon sen nykyiset ja tulevat taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön kohdistuvat vaikutukset, jotka käsittelevät vierailijoiden, teollisuuden, ympäristön ja isäntäyhteisöjen tarpeita”. Kestävän matkailun kehittäminen kytkeytyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. 

Hiilijalanjäljen laskeminen

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettiin Kohti Vastuullista Matkailua – hanke, joka päättyi vuonna 2019. Yksi hankkeen tarkoituksista oli matkailun vastuullisuuden lisääminen Etelä-Savossa.

’’Alueen matkailun tulevaisuuden kannalta oli välttämätöntä hahmottaa, millaisia ekologisia, taloudellisia ja sosiokulttuurisia vaikutuksia matkailulla voi olla. Jotta voitaisiin minimoida kielteiset vaikutukset ja maksimoida hyödyt, tarvitaan vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita ja yhteisesti sovittuja linjauksia vastuullisuuden edistämisestä.’’

Lue lisää vastuullisen matkailun hankkeesta

Hankkeessa kehitettiin myös matkailun alueelliseen hiilijalanjäljen laskemiseen käytettävä laskuri. Sen avulla laskettiin Etelä-Savon matkailun hiilijalanjälki. Tutkimukset osoittivat, että matkailijoiden osuus oli 69 % ja vapaa-ajan asukkaiden 31 % hiilijalanjäljestä. Suurin osa eli noin puolet päästöistä syntyivät matkailijoiden ja vapaa-ajan asukkaiden matkustamisesta. Kun taas alueella syntyvistä päästöistä suurin osa tuli majoituksesta.

Etelä-Savon hiilijalanjälki on katsottavissa täältä:

Matkailun alueelinen hiilijalanjälkilaskuri_Etelä-Savo (Excel)/Riina Tuominen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019

Hankkeen puitteissa päivitettiin myös yrityksille suunnattu hiilijalanjälkilaskuri, joka kehitettiin edellisen Kohti vähähiilistä matkailua Etelä-Savossa(2016) – hankkeen aikana. Yritykset voivat hyödyntää hiilijalanjälkilaskuria ja näin ollen omalta osaltaan seurata sekä pyrkiä pienentämään sitä. Saimaa Geopark haluaa omalta osaltaan edistää matkailun vastuullisuutta lisäämällä tietoisuutta siitä koko alueen yrittäjille. Hiilijalanlaskurin (Excel) löydät alla olevasta linkistä.

Yrityskohtainen hiilijalanjälkilaskuri (Excel)

(päivitetty Kohti vähähiilistä matkailua -hankkeen laskurista 2016) / päivitykset Marita Lahtinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, 2019

Vastuullisuus

Vastuullisen matkailun käsite pohjautuu samoihin periaatteisiin kuin kestävä matkailu. Kestävä matkailu voidaan kuitenkin määritellä tavoitteeksi ja vastuullinen matkailu puolestaan käytännöiksi, joiden kautta tavoitteeseen päästään.*

Vastuullinen matkailija voi vaikuttaa valinnoillaan. Hän tutustuu kohteeseen ja vaihtoehtoihin jo tehdessään valintoja ennen matkaa. Vastuulliset palveluntarjoajat voivat helpottaa matkailijan valintoja tarjoamalla tietoa ja opastusta.

Matkailutoiminnan seurauksia voidaan tarkastella sosiaalisesta, kulttuurisesta, taloudellisesta, ekologisesta ja poliittisesta näkökulmasta. Sosiaalisesti vastuullisen matkailun hyödyt jakautuvat mahdollisimman tasaisesti ja sen haitalliset vaikutukset paikallisten  elämään ovat mahdollisimman pienet. Kulttuurinen vastuullisuus tarkoittaa paikallisen kulttuurin ja paikallisten asukkaiden arvojen kunnioittamista sekä kulttuuriperinnön monimuotoisuuden edistämistä. Taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa matkailutoiminnan kannattavuutta sekä työpaikkojen ja tulojen tuomista alueelle haittaamatta muita elinkeinoja. Ekologisesti vastuullisessa toiminnassa haitallisia ympäristövaikutuksia vähennetään ja toimitaan luonnon kantokyvyn rajoissa. Kun matkailuun liittyvä päätöksenteko on poliittisesti vastuullista, myös vähemmän val­taa omaavat sidosryhmät tulevat huomioiduiksi matkailuun liittyvissä asioissa.*

Anna Tiippana selvitti opinnäytetyössään Saimaa Geoparkin alueella toimivien matkailuyrittäjien näkemyksiä vastuullisesta matkailusta ja tulosten perusteella suurin osa yrittäjistä halusi panostaa omassa liiketoiminnassaan vastuulliseen toimintaan jatkossa enemmän. Viestittäessä vastuullisuudesta haluttiin lisätä konkretiaa ja korostaa yrityksen arvoja. Palveluista haluttaisiin saada mahdollisimman vähän kuluttavia sekä asiakkaan viipymää pidentää. Myös uusiutuvien luonnonvarojen käyttöä mahdollisuuksien mukaan pidettiin tärkeänä.

Alueen matkailun kehittämisen näkökulmasta Saimaa Geoparkin tavoitteena on profiloitua vastuullisen matkailun osaajana ja eri toimijoiden kokoajana. 

Kiertotalous  

Kiertotaloudessa kulutus perustuu uusien tavaroiden tuottamisen ja  tavaroiden omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Materiaaleja ei hukata, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Kiertotalous siis tarkoittaa, että tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän jätettä. Tehokas kiertotalous on välttämätöntä rajallisten luonnonvarojemme suojelun ja kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. 

Saimaa Geoparkin alueella on mahdollista esimerkiksi liikkua ja retkeillä vähäpäästöisesti, ostaa elämyksellisiä aineettomia palveluja ja vuokrata välineitä. Saimaa Geoparkissa myös kannustetaan ja opastetaan roskattomaan retkeilyyn. Alueen toimijat kuten Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö, Saimaan virkistysalue yhdistys ja Pidä Saaristo Siistinä ry ylläpitävät ja huoltavat retkikohteiden ja -satamien käymälöitä ja jätehuoltoa. Niiden ansiosta veneilijät ja retkeilijät voivat nauttia puhtaasta järviluonnosta kestävästi ja ympäristöä kunnioittaen. 

 

*Lähde: Matkailututkimuksen avainkäsitteet, 2017, s.229-230